Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF ATTITUDES OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS TOWARDS SPORTS )

Yazar : Eyyup NACAR   - Atalay GACAR - Ömer Faruk TUTAR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 73-85
47    40


Özet
Spora karşı tutum düzeyinin yüksek olması sportif başarı açısından önem arz ettiği farklı çalışmalarda gözlenmiştir. Bu düşüncelerden yola çıkarak, çalışmamızda ortaöğretim öğrencilerinin spora karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız kapsamında araştırma grubunu, 2018 – 2019 öğrenim yılında Elazığ Merkezinde ortaöğretim öğrencilerinden rastgele seçilmiş 516 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya oluşturan ortaöğretim öğrencilerine; Kişisel Bilgi Formu (yaş, sınıf, cinsiyet, anne ve babanın mesleği, aylık gelir, spor yapma durumu ve spor branşları) ve spora yönelik tutumlarını belirlemek için ise (Koçak 2014) tarafından geliştirilen Spora Yönelik Tutum envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmış ve çoklu gruplar için Anova, bağımsız iki grup için ise t-testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılık gösteren gruplarda ise anlamlılığı belirlemek amacıyla Tukey test sonuçlarında faydalanılmıştır. Çalışmamızda anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Çalışmamızın sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarına bakıldığında psikososyal gelişme boyutunun 3,76 ortalama ile yüksek, fiziksel gelişme boyutunun 3,77 ortalama ile yüksek ve zihinsel gelişme boyutunun 3,82 ortalama ile yüksek olduğu görülmektedir. Kişisel bilgi formu değişkenlerine bağlı olarak ortaöğretim öğrencilerin spora karşı tutumlarında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın bir diğer değişkeni olan ailenin aylık gelir ortalamalarına bakıldığında ise fiziksel gelişme boyutunda aylık geliri düşük olanlar ile aylık geliri orta ve yüksek olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Ailenin aylık düzeylerinin artışı ile öğrencilerinde spora yönelik tutumlarının artışı görülmektedir. Ailelerin maddi açıdan refah düzeyinde olması boş zaman aktivitelerinde spora yönelmeleri doğrudan spora karşı tutumlarını etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Spor, Ortaöğretim, Tutum,

Abstract
The fact that high level of attitude towards sports is of importance in terms of sportive success has been observed in many studies. Based upon these thoughts, in our study, it was aimed to investigate the attitudes of secondary education students towards sports. Within the framework of our study, the study group included randomly chosen 516 secondary education students, who studied in the city center of Elazığ in the 2018-2019 education period. The secondary education students in the study were surveyed with a Personal Information Form (age, grade, gender, parents’ jobs, monthly income, state of doing sports ad sports branches) and the Attitude Towards Sports Scale, which was developed by Koçak (2014) for determining attitudes towards sports, were used. The obtained data were evaluated using the SPSS statistics package software. The variables were calculated for their frequency (f) and percentage (%) distributions. For multiple group comparisons, ANOVA was used while t-test was used for independent two-group comparisons. Tukey test results were utilized to determine the significance in the groups that had significant differences. In our study, the level of significance was regarded as p<0.05. As a result of our study, in the evaluation of the subscales of the attitude towards sports scale of secondary education students, it was observed that psychosocial development subscale was high with a mean score of 3.76 while the physical development subscale was high with a mean score of 3.77 as well as the mental development subscale being high with a mean score of 3.82. Based on the personal information form variables, it was observed that there was no significant difference in the attitudes of secondary education students towards sports. In the evaluation of the mean family income, another variable of our study, it was observed in the physical development subscale that there were statistically significant differences between those with low monthly income and those with moderate and high monthly incomes. It was observed that as monthly income of the family increased, the attitude towards sports also increased. The fact that the family is at a level of welfare financially is believed to directly affect the tendency to sports in leisure time activities.

Keywords
Sports, Secondary Education, Attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri