Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇALIŞANLARA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAMA
(AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF TRAINING PROGRAMS APPLIED TO EMPLOYEES ON THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES: AN APPLICATION IN 4 AND 5 STARS HOTELS )

Yazar : Rasha DALİ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 38
Sayfa : 394-415
28    20


Özet
Bu çalışmanın amacı, hizmet içi eğitim ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve hizmet içi eğitim boyutlarının iş performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmaya İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan 4 ve 5 yıldızlı 107 otelde çalışan 150 kişi katılmıştır. Araştırma kapsamında, kişisel bilgi formu, hizmet içi eğitim ölçeği ve performans ölçeği olmak üzere üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hizmet içi eğitim boyutlarından olan öğrenme motivasyonu, şef desteği, eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimden beklenen kariyer ile ilgili kazançlar boyutlarının çalışanların iş performansları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu, tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi ve işletmedeki pozisyon değişkenlerine göre çalışanların hizmet içi eğitim ve iş performans algıları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı, yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hizmet içi eğitim, is performansı, otel çalışanı

Abstract
The purpose of the study was to examine the relationship between in-service training and job performance and to determine the effects of in-service training dimensions on job performance. A total of 150 employees working at 4 stars and 5 stars hotels in the European side of Istanbul participated in the study. In the study, three data collection instruments were used: personal information form, in-service training scale and performance scale. The results of the study pointed out that learning motivation, chef support, individual gains expected from the training and the dimensions related to the career expected from the training had a positive effect on the work performance of the employees. In addition, according to gender, marital status, working time and position variables in the enterprise, it was found that there was no statistically significant difference between employees' perceptions of in-service training and work performance, and there were significant differences according to age and educational status.

Keywords
In-service training, jop performance, hotel eployees

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri